အုပ်ချုပ်သူနှင့်ဆရာ၊ဆရာမများစာရင်းချုပ်

မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဆရာ/မများနှင့်ဝန်ထမ်းများစာရင်းချုပ်

စဉ်အမည်ရာထူးလစာနှုန်း‌မွေးသက္ကရာဇ်ပညာအရည်အချင်းသင်ပြသော
ဘာသာရပ်
ပညာရေးဌာန
တွင် စတင်အမှု
ထမ်းသည့်နေ့
လက်ရှိရာထူး
တွင်စတင် အမှု
ထမ်းသည့်နေ့
အငြိမ်းစား
ယူမည့်နေ့
 
ဒေါ်အေးအေးဝင်း‌ကျောင်းအုပ်ကြီး၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀၂၈-၈-၁၉၆၀B.Ed(Q)(Eng,Chem),M.Ed(၂၇-၁၀-၁၉၈၃၂-၁၂-၂၀၁၉၂၇-၈-၂၀၂၀
‌ဒေါ်သန်းသန်းစိုးဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၆-၆-၁၉၇၁M.Sc(Phys),B.Ed(Q)(Phys,Maths)၂၁-၉-၁၉၉၉၃-၁၂-၂၀၁၈၅-၆-၂၀၃၁
ဒေါ်စမ်းစမ်းစိမ့်ဌာနမှူး(စာပေသိပ္ပံ)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၆-၄-၁၉၇၆M.Sc(Engg+Maths),B.Ed(Maths+Phys)Q၁၇-၈-၂၀၀၄၃-၁၂-၂၀၁၈၅-၄-၂၀၃၆
‌ဒေါ်မိမိခိုင်ဌာနမှူး(စာပေဝိဇ္ဇာ)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၃၁-၈-၁၉၇၂M.A(Hist),B.Ed(Hist)၄-၅-၂၀၀၁၃-၁၂-၂၀၁၈၃၀-၈-၂၀၃၂
ဦးမြတ်စိုးဌာနမှူး(ပညာရေး)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀ ၈- ၉-၁၉၆၀B.Sc(Math),B.Ed(Maths+Phy) ၁- ၇-၁၉၈၀ ၃- ၁-၂၀၁၈ ၇- ၉-၂၀၂၀
‌ဒေါ်ကြည်ကြည်ဌာနမှူး(ဘာသာစကား)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၁၀-၃-၁၉၆၄B.A(Myan),B.Ed(Myan+Hist)၁၆-၁၂-၁၉၈၅၃-၁၂-၂၀၁၈၉-၃-၂၀၂၄
‌ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဌာနမှူး(သင်ပြနည်း)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၂၁-၂-၁၉၆၁B.Sc(Maths)(Hons),B.Ed(Maths+Phys)၁-၁၀-၁၉၈၆၃-၁၂-၂၀၁၈၂၀-၂-၂၀၂၁
၁၀‌ဒေါ်သန်းသန်းမော်ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၃-၄-၁၉၆၅B.Econ,B.Ed(Eco+Hist),MPA(Admin)၂၃-၃-၁၉၈၆၄-၈-၂၀၁၇၂၂-၄-၂၀၂၅
၁၁ဒေါ်သီသီရှိန်ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၉-၃-၁၉၆၅B.Econ(Stat),,B.Ed(Eco+Maths)Q၁-၆-၁၉၈၇၁၄-၈-၂၀၁၇၁၈-၃-၂၀၂၅
၁၂ဒေါ်မြစန္ဒာမော်ကွန်းထိန်း၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၄-၆-၁၉၇၃M.A(Geog),B.Ed(Geog)၂၀-၇-၂၀၀၆၄-၈-၂၀၁၇၁၃-၆-၂၀၃၃
၁၄‌ဒေါ်အေးအေးမြင့်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၃- ၉-၁၉၆၇M.A(Myan),B.Ed(Myan+Hist)မြန်မာစာ ၁-၁၂-၁၉၉၆ ၃- ၈-၂၀၁၅ ၂- ၉-၂၀၂၇
၁၅ဦးဝင်းဇော်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၅- ၁-၁၉၇၁B.A(Eng),B.Ed(Geog+Myan)အင်္ဂလိပ် ၁- ၇-၂၀၀၃ ၃- ၈-၂၀၁၅၁၄- ၁-၂၀၃၁
၁၆ဒေါ်နှင်းနန္ဒာလှိုင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၅- ၁၂-၁၉၇၀M.Sc(Chem),B.Ed(Chem+Maths)ဓာတု၂၉-၁-၂၀၀၂ ၃- ၈-၂၀၁၅ ၄- ၁၂-၂၀၃၀
၁၇ဒေါ်ခင်စိန်ဦးကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၄-၃-၁၉၆၉M.Sc(Bot),B.Ed(Bio+Chem)ဇီ၀ဗေဒ၁၅-၇-၁၉၉၆ ၃- ၈-၂၀၁၅၂၃-၃-၂၀၂၉
၁၈ဒေါ်နိုင်နိုင်အောင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၉-၄-၁၉၆၂B.Sc(Maths)B.Ed(Maths+Phys)သင်္ချာ၂၃-၁၂-၁၉၈၅ ၇- ၅-၂၀၁၅၂၈-၄-၂၀၂၂
၁၉ဦးခင်မောင်စန်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၂-၇-၁၉၆၁B.A(Hist)B.Ed(Hist+Geog)သမိုင်း ၁- ၇-၁၉၈၆ ၉- ၅-၂၀၁၂၂၁-၇-၂၀၂၁
၂၀ဒေါ်မာလာအောင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၀-၈-၁၉၇၈M.A(Eng),B.Ed,DELTအင်္ဂလိပ် ၁- ၁၀-၂၀၀၅၂၈-၅-၂၀၁၆ ၉- ၈-၂၀၃၈
၂၁‌ဒေါ်မြထွေးအောင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁-၇-၁၉၇၄M.Sc(Math),B.Ed(Math+Phys)သင်္ချာ၁၄-၈-၂၀၀၂၃-၈-၂၀၁၅၃၀-၆-၂၀၃၄
၂၂ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၆-၈-၁၉၆၂B.A(Geog),B.Ed(Geog+Hist)ပညာရေးသဘောတရား ၈- ၁-၁၉၈၆၅-၄-၂၀၁၈၂၅-၈-၂၀၂၂
၂၃ဦးဗိုလ်လှကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၇- ၃-၁၉၆၁B.Sc(Chem),B.Ed(Chem+Math)ပညာရေးစိတ်ပညာ ၁၀- ၆-၁၉၈၈၅-၄-၂၀၁၈၁၆- ၃-၂၀၂၁
၂၄‌ဦးကိုကိုနိုင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၆- ၁-၁၉၆၇B.A(Philo),B.Ed(Hist+Geog)ပညာရေးစိတ်ပညာ ၃-၁-၁၉၈၆ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၅-၁၁-၂၀၂၇
၂၅‌ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၁-၅-၁၉၈၀B.Ed(Myan+Hist+Eco)မြန်မာစာ၈-၂-၂၀၀၅ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၀-၅-၂၀၄၀
၂၆‌ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၄- ၇-၁၉၆၁B.A(Geog),B.Ed(Geog+Eng)အင်္ဂလိပ် ၇- ၃-၁၉၈၄ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၃- ၇-၂၀၂၁
၂၇ဒေါ်ခင်စန္ဒာလှိုင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁- ၄-၁၉၈၀B.Ed(Eng+Bio+Phys)အင်္ဂလိပ် ၁- ၆-၂၀၀၄ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၃၁-၃-၂၀၄၀
၂၈ဒေါ်သဲစုမွန်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၈-၉-၁၉၈၀B.Ed(Eng)အင်္ဂလိပ်၂၄-၁-၂၀၀၅ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၇-၉-၂၀၄၀
၂၉ဒေါ်မူမူတင်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၆- ၄-၁၉၆၃B.A(Geog),B.Ed(Geog)အင်္ဂလိပ် ၁- ၆-၁၉၈၇ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၅-၄-၂၀၂၃
၃၀ဦးသိန်းထွေးကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၁၂- ၉-၁၉၆၂B.A(Geog),B.Ed(Geog+Math)ပထဝီဝင် ၁- ၁၂-၁၉၈၉ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ၁၁- ၉-၂၀၂၂
၃၁‌ဒေါ်မိုးသင်းသင်းသန့်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၇- ၄-၁၉၇၅M.A(Myan),B.Ed(Myan+Hist)မြန်မာစာ၁၇- ၈-၂၀၀၆ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၆- ၄-၂၀၃၅
၃၂ဒေါ်လေးသီရိမွန်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၃-၉-၁၉၇၇M.Sc(Maths)B.Ed(Maths+Phy)သင်္ချာ၁၃-၁-၁၉၉၈၃-၈-၂၀၁၅၁၂-၉-၂၀၃၇
၃၃‌ဒေါ်မို့မို့စောကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၅- ၄-၁၉၇၇M.A(Hist), B.Ed(Hist)သမိုင်း၂၃-၁၁-၂၀၀၇ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ၄- ၄-၂၀၃၇
၃၄‌ဒေါ်အေးအေးနုဝေကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၂- ၄-၁၉၆၇B.A(Geog),B.Ed(Geog+Eco)ကာယ ၉- ၁၂-၁၉၈၅ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁-၄-၂၀၂၇
35‌ဒေါ်ခင်မာကြူကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၃-၁၁-၁၉၇၃M.Sc(Phys),B.Ed(Phys+Math)ရူပဗေဒ ၁- ၇-၂၀၀၃ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၂-၁၁-၂၀၃၃
36‌ဒေါ်သုသုသန်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၉-၂-၁၉၇၂M.Sc(Zool),B.Ed(Bio+Chem)ဇီ၀ဗေဒ ၁၀-၁၀-၂၀၀၅ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၂၈-၂-၂၀၃၂
37‌ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၈- ၄-၁၉၆၄B.Sc(Maths),B.Ed(Math+Phys)စိုက်ပျိုးရေး၂၁- ၃-၁၉၈၈ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ၇- ၄-၂၀၂၄
38ဦးမိုးကျော်သူကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၈- ၈-၁၉၆၈B.A(Geog),B.Ed(Geog+Myan)ပန်းချီ၂၅- ၈-၁၉၈၇ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၇-၈-၂၀၂၈
39ဒေါ်သန့်သန့်ထူးကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀ ၆- ၇-၁၉၆၂B.Sc(Chem),B.Ed(Chem+Math)ဂီတ၁၁-၈-၁၉၈၇ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ၅-၇-၂၀၂၂
40‌ဒေါ်အေးအေးနှင်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၅-၄-၁၉၈၂M.Ed(Method)ပထဝီဝင်၅-၇-၂၀၀၅ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈၂၄-၄-၂၀၄၂
41ဦးအောင်ဝင်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၅-၁-၁၉၆၉B.A(Geog),M.Ed(Planing)ပညာရေးသဘောတရား၂၅-၃-၁၉၈၈၂၄-၁၂-၂၀၁၈၂၄-၁-၂၀၂၉
42‌ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၄-၅-၁၉၆၆B.Sc(Bot),B.Ed(Bio+Phys)သဘော၁-၆-၁၉၈၇၂၄-၁၂-၂၀၁၈၂၃-၅-၂၀၂၆
43‌ဒေါ်ဝင်းမြင့်ကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၆-၆-၁၉၆၂B.Sc(Chem),B.Ed(Chem+Math)ပညာရေးစိတ်ပညာ၇-၈-၁၉၈၇၂၄-၁၂-၂၀၁၈၁၅-၅-၂၀၂၂
45ဒေါ်ဝင်းဝင်းကထိက၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၃-၆-၁၉၆၆B.Sc(Phys)(Hons),B.Ed(Phys+Maths)သင်္ချာ၂၃-၁-၁၉၉၃၂၄-၁၂-၂၀၁၈၂၂-၆-၂၀၂၆
62‌ဒေါ်နှင်းဝေဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၈-၁-၁၉၆၄B.Sc(Chem),B.Ed(Chem+Math)၈-၁-၁၉၈၆၄-၈-၂၀၁၇၁၇-၁-၂၀၂၄
66ဒေါ်ဝင်းဝင်းနွယ်လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၃-၆-၁၉၈၂ B.Com(Commerce),B.Ed(Eco)၉-၁၁-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၂-၆-၂၀၄၂
67ဒေါ်ဖြူပြာသင်းလ/ထ စာကြည့်တိုက်မှူး၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂-၃-၁၉၇၈B.Sc(Maths),DLIS,MA(LIS)၁၂-၁၁-၂၀၀၁၁၆-၁၀-၂၀၁၈၁-၃-၂၀၃၈
68‌ဒေါ်ထွေးထွေးမူလ/ထ ကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၉-၃-၁၉၈၀B.Ed(Maths+Chem+Phys)သိပ္ပံ ၁- ၆-၂၀၀၄၂၃-၅-၂၀၁၈၂၈-၃-၂၀၄၀
69‌ဒေါ်ချိုနွယ်သန့်လ/ထ ကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၇-၂-၁၉၇၈M.Sc(Phys), B.Ed(Phys+Math)ရူပဗေဒ ၁၂- ၈-၂၀၀၆၃၀-၅-၂၀၁၈၂၆-၂-၂၀၃၈
70ဒေါ်သင်းသင်းဆွေလ/ထ ကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၂-၂-၁၉၈၅B.Ed(Phys+Chem)ပညာရေးစိတ်ပညာ၁-၆-၂၀၀၇၃၀-၅-၂၀၁၈၁၁-၂-၂၀၄၅
71ဒေါ်မြတ်ထွေးဖြိုးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၄- ၆-၁၉၇၄B.Sc(Hons)(Chem),B.Ed(Chem)ပညာရေးသဘောတရား ၁- ၉-၁၉၉၇၃၀-၅-၂၀၁၈၃-၆-၂၀၃၄
72‌ဒေါ်အေးအေးကြူလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၁-၇-၁၉၇၄M.A(Hist), B.Ed(Hist)သမိုင်း၁၅-၆-၁၉၉၈၃၀-၅-၂၀၁၈၂၀-၇-၂၀၃၄
73ဒေါ်သွန်းဝေဝင်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၃-၂-၁၉၉၀M.Ed(Method)သင်္ချာ၁-၆-၂၀၁၁၆-၆-၂၀၁၈၂၂-၂-၂၀၅၀
74‌ဒေါ်အေးအေးဖြိုးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃၁-၅-၁၉၈၉M.Ed(EAS)ပညာရေးသဘောတရား၂၇-၉-၂၀၁၀၆-၆-၂၀၁၈၃၀-၅-၂၀၄၉
75ဒေါ်စန်းစန်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀ ၁- ၂- ၁၉၆၆B.A(Geog),B.Ed(Geog+Myan)ကာယ၂၁-၁၂-၁၉၉၂၁၁-၃-၂၀၁၉ ၃၁- ၁-၂၀၂၆
76ဒေါ်သန္တာလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃၁- ၇-၁၉၇၀B.Sc(Phys),B.Ed(Phys+Math)စိုက်ပျိုးရေး၁၆-၁၁-၂၀၀၅၁၁-၃-၂၀၁၉၃၀-၇-၂၀၃၀
77‌ဒေါ်သီသီထွေးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃၀-၁၀-၁၉၇၈M.Sc(Maths)B.Ed(Math+Phys)သင်္ချာ ၁၂- ၈-၂၀၀၆၁၁-၃-၂၀၁၉၂၉-၁၀-၂၀၃၈
78ဦးကျော်လင်းသူလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၅-၁၁-၁၉၉၀M.Ed,PM(Methoddology)အင်္ဂလိပ်၁-၆-၂၀၁၂၁၁-၃-၂၀၁၉ ၄-၁၁-၂၀၅၀
79‌ဒေါ်သွယ်သွယ်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၆-၈-၁၉၉၂M.Ed(EAS)ပညာရေးသဘောတရား၂၄-၆-၂၀၁၃၁၁-၃-၂၀၁၉၅-၈-၂၀၅၂
80‌ဒေါ်မြသန္တာအောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၈-၁၀-၁၉၈၉M.Ed(Teacher Education)သင်္ချာ၁-၆-၂၀၁၁၁၁-၃-၂၀၁၉၇-၁၀-၂၀၄၉
81ဦးအောင်မင်းထွန်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁-၁၁-၁၉၈၁M.Sc(Chem),B.Ed(Chem)ဓာတု၁-၈-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၃၁-၁၀-၂၀၄၁
82ဒေါ်ဝါဝါလှိုင်ဌေးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၉-၆-၁၉၉၁MA(မြန်မာမှု), M.Res(မြန်မာမှု)မြန်မာစာ၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၁၈-၆-၂၀၅၁
83ဒေါ်နွယ်ဝင်းအေးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂-၁၁-၁၉၉၁MA(Eng),B.Ed(Eng)အင်္ဂလိပ်၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၁-၁၁-၂၀၅၁
84ဒေါ်ဆုမြတ်နှင်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃၀-၇-၁၉၈၇M.Sc(Zool),B.Ed(Bio)ဇီ၀ဗေဒ၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၉-၇-၂၀၄၇
85ဒေါ်သင်းဇာနည်ထွန်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၇-၃-၁၉၉၂M.A(Geog),B.Ed(Geog)ပထဝီဝင်၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၆-၃-၂၀၅၂
86ဒေါ်ခင်ခင်လေးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၆-၄-၁၉၈၂M.A(Hist),Diploma in Global Englishသမိုင်း၁၄-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၄-၅-၂၀၄၂
87ဒေါ်ဝင်းကလျာနိုင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၄-၄-၁၉၉၃B.Ed(Eng+Phys)အင်္ဂလိပ်၃-၁၁-၂၀၁၄၁၁-၃-၂၀၁၉၁၃-၄-၂၀၅၂
88ဒေါ်သန္တာဦးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၅-၆-၁၉၈၉B.C.Tech(Hons),B.Ed(Phys)Qကွန်ပျူတာ၉-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၄-၆-၂၀၄၉
89ဒေါ်မေဇင်ဦးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၄-၁-၁၉၈၃M.Ed(EAS)အင်္ဂလိပ်၉-၈-၂၀၀၆၂-၅-၂၀၁၉၃-၁-၂၀၄၃
90ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃-၁၁-၁၉၇၂M.Sc(Chem),B.Ed(Chem)ဓာတု၂-၁၀-၂၀၀၈၁၁-၃-၂၀၁၉၂-၁၁-၂၀၃၂
91ဦးတင်မျိုးအောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၂-၄-၁၉၈၉M.Sc(Phys),B.Ed(Phys)ရူပဗေဒ၄-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၁-၄-၂၀၄၉
92ဒေါ်အိသန္တာဖြိုးလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၉-၄-၁၉၈၇M.Sc(Bot),B.Ed(Bio)ဇီ၀ဗေဒ၄-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၁၈-၄-၂၀၄၇
93ဦးချမ်းကိုကိုဝင်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁-၅-၁၉၉၀M.Sc(Maths)သင်္ချာ၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၃၀-၄-၂၀၅၀
94ဒေါ်အိအိသွယ်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃-၆-၁၉၈၄B.Com(Commerce),B.Ed(Eco)ဘောဂ၁-၈-၂၀၁၄၁၁-၃-၂၀၁၉၂-၆-၂၀၄၄
95ဒေါ်သွယ်သွယ်အောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၅-၇-၁၉၉၃B.Ed(Eng),M.Ed(EAS)အင်္ဂလိပ်၃-၆-၂၀၁၄၁၁-၃-၂၀၁၉၁၄-၇-၂၀၅၃
96ဒေါ်ပန်းအိဖြူအောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၃-၁၂-၁၉၈၇B.Ed(Maths,Chem,Phys),M.Ed(စိတ်)ပညာရေးစိတ်ပညာ၁-၆-၂၀၀၉၆-၆-၂၀၁၈၁၂-၁၂-၂၀၄၇
97ဒေါ်မေလွင်မောင်မောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၃-၈-၁၉၉၁B.Ed(Maths,Chem,Phys),
M.Ed(Educational)Dip in Eng
ပညာရေးစိတ်ပညာ၃-၁၂-၂၀၁၂၁၁-၃-၂၀၁၉၂-၈-၂၀၅၁
98ဦးအောင်ကိုကိုဇော်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၅-၉-၁၉၉၂B.A(Hons)(Geog),M.A(Geog)ပထဝီဝင်၉-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၄-၉-၂၀၅၂
99ဒေါ်ဆွေဆွေလွင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၆-၉-၁၉၉၁M.A(Hist),B.Ed(Hist)သမိုင်း၇-၉-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၅-၉-၂၀၅၁
100ဒေါ်ခိုင်သဇင်အောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၃-၄-၁၉၉၃B.C.Teach(Computer),B.Ed(Maths)ကွန်ပျူတာ၁-၆-၂၀၁၅၁၁-၃-၂၀၁၉၂၂-၄-၂၀၅၃
101ဦးသိန်းသန်းကိုလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၄-၁၁-၁၉၈၆B.Sc(Maths),B.Ed (Maths)DCSCကွန်ပျူတာ ၁- ၆-၂၀၁၅၁၀-၃-၂၀၂၀၁၃-၁၁-၂၀၄၆
102ဦးထွန်းအောင်ကြည်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၁-၆-၁၉၈၀B.Sc(Phys)၊ B.Ed(Phys)EGTI , DTECစက်မှု၂၄-၁၁-၂၀၀၆၁၀-၃-၂၀၂၀၂၀-၆-၂၀၄၀
103ဒေါ်မေသဲခိုင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၆-၆-၁၉၉၁M.Ed(EAS)သိပ္ပံ၁-၆-၂၀၁၂၁၀-၃-၂၀၂၀၅-၆-၂၀၅၁
104ဒေါ်သဲမာလွင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၃-၃-၁၉၈၄M.Ed(EAS)ပညာရေးသဘောတရား၇-၈-၂၀၀၆၁၀-၃-၂၀၂၀၂၂-၃-၂၀၄၄
105ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၂၃-၈-၁၉၈၃B.A(Myam;),B.Ed(Myam;)မြန်မာစာ၁၀-၉-၂၀၁၅၁၄-၃-၂၀၂၀၂၂-၈-၂၀၄၃
106ဦးအောင်သိုက်ဝင်းလ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၈-၃-၁၉၉၂B.Ed(Maths, Phys, Bio)မြန်မာစာ၂-၆-၂၀၁၄၁၀-၃-၂၀၂၀၇-၃-၂၀၅၂
107ဦးလွင်လွင်နောင်လ/ထကထိက၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၁၇-၂-၁၉၉၃B.Econ(Eco;),B.Ed(Eco;)သမိုင်း၂-၁၁-၂၀၁၅၁၀-၃-၂၀၂၀၁၆-၂-၂၀၅၃
116ဦးထွန်းနိုင်ရုံးအုပ်၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀၈-၉-၁၉၇၂B.A(Geog)-၁-၃-၁၉၉၉၂၁-၁၁-၂၀၁၄ ၇-၉-၂၀၃၂
118ဒေါ်ချိုဆင့်ယဉ်နည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၅-၅-၁၉၇၁B.Sc(Phys),B.Ed(Phys)ပညာရေးသဘောတရား၂၉-၃-၁၉၉၀၂၆-၁၀-၂၀၁၅၂၄-၅-၂၀၃၁
119ဒေါ်ဥမ္မာစိုးနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၀-၆-၁၉၆၉B.Sc(Maths),B.Ed(Maths)သင်္ချာ၂၉-၃-၁၉၉၀၂၆-၁၀-၂၀၁၅၁၉-၆-၂၀၂၉
120ဦးကျော်ကျော်နိုင်နည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၃၀-၁၁-၁၉၇၀B.A(Myan),B.Ed(Myan)မြန်မာစာ၂၉-၃-၁၉၉၀၂၆-၁၀-၂၀၁၅၂၉-၁၁-၂၀၃၀
121‌ဒေါ်ချောစုလှိုင်နည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၉- ၁၀-၁၉၇၈B.Ed(Maths,Hist,Eco)သမိုင်း ၁- ၇-၂၀၀၅ ၁၁- ၁၂-၂၀၁၅၈-၁၀-၂၀၃၈
122ဦးနန္ဒာအေးကိုနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၉-၁၂-၁၉၇၆B.Sc(Zool)ပန်းချီ ၆- ၄-၂၀၀၇၂-၁-၂၀၁၉၂၈-၁၂-၂၀၃၆
123‌ဒေါ်မေစံပယ်ထွန်းနည်းပြ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀၃၀-၁၀-၁၉၈၈B.A(Music)Honsဂီတ၁-၈-၂၀၁၅၁၀-၄-၂၀၁၈၂၉-၁၀-၂၀၄၈
124ဒေါ်လှလှဦးနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၁၀-၃-၁၉၇၆M.A(Hist)သမိုင်း၁-၈-၂၀၁၄၁-၁၁-၂၀၁၉၉-၃-၂၀၃၆
125ဒေါ်ဟန်စုလွင်နည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၁၁-၉-၁၉၈၇M.Res(Maths)သင်္ချာ၁-၁၂-၂၀၁၂၁-၁၁-၂၀၁၉၁၀-၉-၂၀၄၇
126ဒေါ်သက်မှူးပြည့်စုံနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၁၆-၄-၁၉၉၁M.Ed(Edu Psychology),B.Ed(Maths,Bio,Chem)ပညာရေးစိတ်ပညာ၃-၁၂-၂၀၁၂၁-၁၁-၂၀၁၉၁၅-၄-၂၀၅၁
127ဒေါ်သွဲ့သီရိစိုးနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၃၀-၅-၁၉၈၉M.Ed(Edu Social),B.Ed(Eng,Phys,Chemပညာရေးစိတ်ပညာ၁-၆-၂၀၁၀၁-၁၁-၂၀၁၉၂၉-၅-၂၀၄၉
128ဒေါ်ချိုချိုသူနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၃-၁-၁၉၈၃M.Ed(Edu theory),B.Ed(Maths,Bio,Phys)ပညာရေးသဘောတရား၁-၆-၂၀၀၇၄-၁၁-၂၀၁၉၂-၁-၂၀၄၃
129ဒေါ်ကေဇင်ဝင်းနည်းပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၆-၇-၁၉၉၂M.Ed(Method),B.Ed(Maths)ပထဝီဝင်၁-၁၁-၂၀၁၄၆-၁၁-၂၀၁၉၅-၇-၁၉၅၂
160ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်သရုပ်ပြ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၉-၅-၁၉၈၂M.Sc(phys)ရူပဗေဒ၁-၈-၂၀၁၄၁-၁၁-၂၀၁၉၂၈-၅-၂၀၄၂
168ဦးခင်မောင်ချင်းကွန်ပျူတာမှူး၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၈- ၈-၁၉၇၇B.A(Myan),PDCS၁၅-၉-၂၀၀၃ ၁- ၄-၂၀၁၆ ၇- ၈-၂၀၃၇
169‌ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ထွန်းကွန်ပျူတာမှူး၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၁၇-၂-၁၉၇၅B.Sc(Zool)၁၅-၉-၂၀၀၃ ၁- ၄-၂၀၁၆၁၆-၂-၂၀၃၅
174‌ဒေါ်အေးအေးသင်းစာရင်းကိုင်-၂၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၁၉-၅-၁၉၇၇B.A(Myan)၁-၄-၂၀၀၃၂၁-၁၁-၂၀၁၄၁၄-၅-၂၀၃၇
175ဒေါ်သန္တာအောင်ဌာနခွဲစာရေး၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၈- ၆-၁၉၆၈B.Sc(Maths) ၂- ၉-၂၀၀၅၂၁-၁၁-၂၀၁၄၂၇- ၆-၂၀၂၈
176ဒေါ်သီသီနိုင်ဌာနခွဲစာရေး၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀၂၆-၁၂-၁၉၇၅B.A(Myan)-၁၅-၃-၂၀၀၂၉-၉-၂၀၁၆၂၅-၁၂-၂၀၃၅
177‌ဒေါ်အေးခိုင်ဌာနခွဲစာရေး၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ၇- ၃-၁၉၇၃B.Sc(Chem) ၁- ၃-၁၉၉၉၉-၉-၂၀၁၆ ၆- ၃-၂၀၃၃
186ဦးအောင်မျိုးဇော်အကြီးတန်းစာရေး၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀၂၅-၅-၁၉၈၆B.A (Geog;)၂၆-၁၀-၂၀၀၅၉-၉-၂၀၁၆၂၄-၅-၂၀၄၆
187‌ဒေါ်သီတာခိုင်အကြီးတန်းစာရေး၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀၁၅-၁၁-၁၉၇၄အပထ(ခ) ၁- ၃-၁၉၉၉၉-၉-၂၀၁၆၁၄-၁၁-၂၀၃၄
188ဦးဇော်လင်းအကြီးတန်းစာရေး၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀ ၇- ၉-၁၉၇၆နဝမတန်းအောင် ၁- ၄-၁၉၉၉၉-၉-၂၀၁၆၆- ၉-၂၀၃၆
189ဦးသိန်းဇော်ဦးအကြီးတန်းစာရေး၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀၁၆-၁၂-၁၉၇၈နဝမတန်းအောင်၁၅-၃-၂၀၀၂၉-၉-၂၀၁၆၁၅-၁၂-၂၀၃၈
199ဒေါ်နွယ်ရည်၀င်းစာရင်းကိုင်-၄၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀၂၄- ၆-၁၉၈၂B.A(Eco)၁၃- ၂-၂၀၀၈၉-၉-၂၀၁၆၂၃-၆-၂၀၄၂
200‌ဒေါ်မို့မို့ကြိုင်အငယ်တန်းစာရေး၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀၈-၇-၁၉၈၉B.A (Geog)၂၀-၁-၂၀၁၁၉-၉-၂၀၁၆၇- ၇-၂၀၄၉
201‌ဒေါ်သိင်္ဂီဝါလွင်အငယ်တန်းစာရေး၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀၁၇-၁၁-၁၉၈၉B.Sc(Phys) ၁- ၁၀-၂၀၁၃၉-၉-၂၀၁၆၁၆-၁၁-၂၀၄၉
202‌ဒေါ်အေးယုလှိုင်အငယ်တန်းစာရေး‌နေ့စား၁၉-၁၀-၁၉၈၆B.A(Myan) ၄- ၇-၂၀၁၆ ၄- ၇-၂၀၁၆
203ဒေါ်စိုးအိသူဇာအငယ်တန်းစာရေး‌နေ့စား၁၀- ၃-၁၉၉၁B.A(Eco)၄- ၇-၂၀၁၆၄- ၇-၂၀၁၆
204‌ဒေါ်မြတ်စုစုခိုင်အငယ်တန်းစာရေး‌နေ့စား၂၂-၁၀-၁၉၈၇B.A (Geog)၁- ၈-၂၀၁၆ ၁- ၈-၂၀၁၆
216‌ဒေါ်သွယ်သွယ်အောင်စာကြည့်တိုက်လ/ထ-၄၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀၂၅-၆-၁၉၈၇B.A(Myan).PGDLM၁၃- ၂-၂၀၀၈၁၄-၂-၂၀၁၅၂၄-၆-၂၀၄၇
218ဦးချစ်ဝေယံရေစက်မောင်း-၄နေ့စား၂၂-၃-၁၉၉၃အဌမတန်းအောင်၁- ၁၂-၂၀၁၇၁- ၁၂-၂၀၁၇
219ဦးအောင်ဗိုလ်မင်းရေစက်မောင်း-၄နေ့စား၂၄-၅-၁၉၉၀နဝမတန်းအောင်၁- ၁၂-၂၀၁၇၁- ၁၂-၂၀၁၇
220ဒေါ်ခင်မျိုးကြူစာကူးစက်လှည့်၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀၅- ၂-၁၉၇၉အဌမတန်းအောင်၁- ၃-၁၉၉၉၂၁-၁၁-၂၀၁၄၄-၂-၂၀၃၉
223ဒေါ်ရည်ခိုင်ဖြိုးဓာတ်ခွဲခန်း/ဖွံ့ဖြိုး(သိပ္ပံ)နေ့စား၂၄-၃-၁၉၉၃B.Sc(Phys) ၂- ၂-၂၀၁၅၁- ၄-၂၀၁၆
235ဦးခင်မောင်လတ်ယာဉ်မောင်း-၅၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ ၃-၂-၁၉၈၃န၀မတန်းအောင် ၁- ၉-၂၀၁၁ ၁- ၁-၂၀၁၅ ၂- ၂-၂၀၄၃
237ဦးစန်းလွင်ဌေးလုပ်သားစားဖိုနေ့စား၂၇-၁၀-၁၉၇၀သတ္တမတန်းအောင် ၉-၁၂-၂၀၀၃၉-၁၂-၂၀၀၃
238ဦးစိုးလင်းလုပ်သားစားဖိုနေ့စား ၈- ၁-၁၉၇၂စတုတ္ထတန်းအောင်၁၃- ၂-၂၀၀၈၁၃-၂-၂၀၀၈
239ဦးလင်းထက်မောင်လုပ်သားစားဖိုနေ့စား၁၄- ၇-၁၉၉၀န၀မတန်းအောင် ၁- ၉-၂၀၁၁ ၁- ၉-၂၀၁၁
240ဦးနောင်နောင်အောင်လုပ်သားစားဖိုနေ့စား၂၇- ၈-၁၉၉၂အဌမတန်းအောင် ၁- ၉-၂၀၁၁ ၁- ၉-၂၀၁၁
241ဦးရန်လင်းလုပ်သားစားဖိုနေ့စား၁၂-၁၀-၁၉၈၀ပဥ္စမတန်း ၁- ၆-၂၀၁၂ ၁- ၆-၂၀၁၂
242‌ဒေါ်တင်နီလာမြင့်လုပ်သားစားဖိုနေ့စား၂-၉-၁၉၉၁ဒုတိယတန်းအောင် ၁- ၁၂-၂၀၁၇ ၁- ၁၂-၂၀၁၇
243ဦးမြင့်အောင်လုပ်သားစားဖိုနေ့စား၂၇-၉-၁၉၆၆ဘက၂-၉-၂၀၁၉၂-၉-၂၀၁၉
244ဦးခင်မောင်ဇော်လုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား၂၁-၁၂-၁၉၇၈စတုတ္ထတန်း ၁- ၁၀-၂၀၁၃ ၁- ၁၀-၂၀၁၃
245ဦးစည်သူအောင်လုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား၂၃-၄-၁၉၉၁နဝမတန်းအောင် ၁- ၁၀-၂၀၁၃ ၁- ၁၀-၂၀၁၃
246ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်းလုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား၂၆-၂-၁၉၇၃နဝမတန်းအောင် ၁- ၁၀-၂၀၁၃ ၁- ၁၀-၂၀၁၃
247ဦးတင်ဝင်းလုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား ၁- ၈-၁၉၅၄နဝမတန်းအောင် ၂- ၂-၂၀၁၅ ၂- ၂-၂၀၁၅
248ဦးရန်ဝင်းလုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား၈-၃-၁၉၇၈ဆဌမတန်းအောင် ၄- ၇-၂၀၁၆ ၄- ၇-၂၀၁၆
249ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်လုပ်သားစားပွဲထိုးနေ့စား၁-၅-၁၉၇၈ဒုတိယတန်း၂၂-၂-၂၀၁၉၂၂-၂-၂၀၁၉
251‌ဒေါ်သန္တာလှိုင်ရုံးအကူ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀၂၅- ၃-၁၉၈၈B.A(Myanmar)၂၉- ၈-၂၀၁၁ ၁- ၁-၂၀၁၅၂၄-၃-၂၀၄၈
252ဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်ရုံးအကူ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၈- ၁-၁၉၉၂B.A(Myanmar) ၁- ၉-၂၀၁၁ ၁- ၁-၂၀၁၅ ၇- ၁-၂၀၅၂
253‌ဒေါ်အေးအေးအောင်ရုံးအကူ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀ ၁- ၂-၁၉၉၀B.A(Hist) ၁- ၆-၂၀၁၂ ၁- ၁-၂၀၁၅၃၁-၁-၂၀၅၀
254‌ဒေါ်မေဇင်မြင့်ရုံးအကူနေ့စား ၁၀- ၇-၁၉၈၆B.A(Hist) ၆- ၂-၂၀၁၅ ၆- ၂-၂၀၁၅
255ဒေါ်နေခြည်မိုးဦးရုံးအကူနေ့စား၁၄-၃-၁၉၉၂B.A(Geog)၁၈-၂-၂၀၁၅၁၈-၂-၂၀၁၅
256‌ဒေါ်ချယ်ရီအောင်ရုံးအကူနေ့စား ၈- ၄-၁၉၉၄B.A(Eco)၂၀-၁-၂၀၁၆၂၀-၁-၂၀၁၆
257ဦးငြိမ်းချမ်းကိုရုံးအကူနေ့စား၁၉-၉-၁၉၈၈B.A(Philo) ၄- ၇-၂၀၁၆ ၄- ၇-၂၀၁၆
258ဒေါ်ညိုညိုဝင်းထက်ရုံးအကူနေ့စား၆-၆-၁၉၉၉ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း)၂-၉-၂၀၁၉၂-၉-၂၀၁၉
259ဒေါ်ဇာဇာဝင်းရုံးအကူနေ့စား၂၆-၁၀-၁၉၈၂B.A(Philo)၂-၉-၂၀၁၉၂-၉-၂၀၁၉
264ဦးထက်ကိုကိုလုပ်သားစာပို့နေ့စား ၇- ၆-၁၉၉၈ဒုတိယနှစ်(သင်္ချာ) ၁- ၁၂-၂၀၁၇ ၁- ၁၂-၂၀၁၇
265ဒေါ်ခင်မျိုး၀င်းသန့်ရှင်းရေး၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀၁၄- ၇-၁၉၆၅စတုတ္ထတန်းအောင်၁၉-၁၂-၁၉၉၆၁၉-၁၂-၁၉၉၆၁၃-၇-၂၀၂၅
266‌ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင်သန့်ရှင်းရေး၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀၂၃- ၄-၁၉၇၇စတုတ္ထတန်းအောင် ၁- ၂-၁၉၉၉ ၁- ၂-၁၉၉၉၂၂-၄-၂၀၃၇
267ဒေါ်သန်းသန်းဦးသန့်ရှင်းရေးနေ့စား၃၁-၁၂-၁၉၇၁စတုတ္ထတန်းအောင်၁၃- ၂-၂၀၀၈၁၃- ၂-၂၀၀၈
268‌ဒေါ်သင်းသင်းအောင်သန့်ရှင်းရေးနေ့စား၂-၆-၁၉၈၉ပဥ္စမတန်း ၄- ၇-၂၀၁၆ ၄- ၇-၂၀၁၆
269ဦးပိုင်အစောင့်နေ့စား၁၆-၁၀-၁၉၄၆ဘက၂၅-၁၀-၂၀၀၆၂၅-၁၀-၂၀၀၆
270ဦးတင်ရွှေအစောင့်နေ့စား၂၈- ၃-၁၉၄၆တတိယတန်းအောင်၁၃- ၂-၂၀၀၈၁၃- ၂-၂၀၀၈
271ဦးမာအစောင့်နေ့စား ၉- ၂-၁၉၆၉ပဥ္စမတန်းအောင် ၁- ၂-၂၀၁၁ ၁- ၂-၂၀၁၁
272ဦးမြဆောင်အစောင့်နေ့စား၁၄-၁၀-၁၉၄၅သတ္တမတန်း ၁- ၁၀-၂၀၁၃ ၁- ၁၀-၂၀၁၃
273ဦးထွန်းအောင်အစောင့်နေ့စား၉-၁၁-၁၉၆၃B.A(Hist) ၁- ၁၀-၂၀၁၃ ၁- ၁၀-၂၀၁၃