သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/သူများဦးစာရင်း

လုပ်ခွင်ကြိုသင်တန်းဦးရေစာရင်း

မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာ(၂)နှစ်သင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ

စဉ် ပညာသင်နှစ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် သင်တန်းဆင်းဦးရေ (ဒု)နှစ်တက်ဦးရေ (ပ)နှစ်ပြီးလုပ်ခွင်ဝင်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁၉၉၈-၁၉၉၉ (၁/၁၉၉၈) - ၁၃၁ ၁၃၁ - ၁၁၀ ၁၁၀ - ၂၁ ၂၁
၁၉၉၉-၂၀၀၀ (၂/၁၉၉၉) - ၁၄၆ ၁၄၆ - ၁၂၀ ၁၂၀ - ၂၆ ၂၆
၂၀၀၀-၂၀၀၁ (၃/၂၀၀၀) ၃၇ ၄၉၆ ၅၃၃ ၂၃ ၃၀၁ ၃၂၄ ၁၄ ၁၉၅ ၂၀၉
၂၀၀၁-၂၀၀၂ (၄/၂၀၀၀) - ၂၉၇ ၂၉၇ - ၂၅၅ ၂၅၅ - ၄၂ ၄၂
၂၀၀၁-၂၀၀၂ (၅/၂၀၀၁) ၂၂၄ ၁၂၈ ၃၅၂ ၁၂၇ ၁၂၄ ၂၅၁ ၂၁ ၂၅
၂၀၀၁-၂၀၀၂ (၆/၂၀၀၁) ၂၄၈ ၁၈၇ ၄၃၅ ၁၇၀ ၂၄၇ ၄၁၇ ၁၃ ၁၈
၂၀၀၂-၂၀၀၃ (၇/၂၀၀၂) ၁၂၆ ၂၅၁ ၃၇၇ ၈၅ ၃၁၄ ၃၉၉ ၁၁
၂၀၀၃-၂၀၀၄ (၈/၂၀၀၃) ၁၂၄ ၁၀၁ ၂၅၅ ၁၂၂ ၁၈၁ ၃၀၃
၂၀၀၄-၂၀၀၅ (၉/၂၀၀၄) ၁၀၀ ၂၆၀ ၃၆၀ ၉၄ ၂၅၄ ၃၄၈ -
၁၀ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ (၁၀/၂၀၀၅) ၁၂၇ ၂၁၀ ၃၃၇ ၁၂၅ ၂၀၃ ၃၂၈
၁၁ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ (၁၁/၂၀၀၆) ၁၂၀ ၁၉၆ ၃၁၆ ၁၁၄ ၁၈၁ ၂၉၅
၁၂ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ (၁၂/၂၀၀၇) ၁၂၂ ၁၇၅ ၂၉၇ ၁၁၉ ၁၆၀ ၂၇၉
၁၃ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ (၁၃/၂၀၀၈) ၇၉ ၁၅၅ ၂၃၄ ၇၇ ၁၄၇ ၂၂၄
၁၄ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ (၁၄/၂၀၀၉) ၄၀ ၁၀၇ ၁၄၇ ၄၀ ၁၀၄ ၁၄၄ - - -
၁၅ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ (၁၅/၂၀၁၀) ၇၄ ၁၆၄ ၂၃၈ ၇၂ ၁၆၂ ၂၃၄ - - -
၁၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ (၁၆/၂၀၁၁) ၆၁ ၁၄၄ ၂၀၅ ၆၁ ၁၄၂ ၂၀၃ - - -
၁၇ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၁၇/၂၀၁၂) ၆၈ ၁၆၄ ၂၃၂ ၆၈ ၁၆၄ ၂၃၂ - - -
၁၈ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ (၁၈/၂၀၁၃) ၉၄ ၅၈ ၁၅၂ ၉၄ ၅၈ ၁၅၂ - - -
၁၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁၉/၂၀၁၄) ၁၆၆ ၂၃၁ ၃၉၇ ၁၆၆ ၂၃၁ ၃၉၇ - - -
၂၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂၀/၂၀၁၅) ၉၆ ၁၂၆ ၂၂၂ ၉၆ ၁၂၆ ၂၂၂ - - -
၂၁ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၁/၂၀၁၆) ၂၀၃ ၂၄၆ ၄၄၉ ၂၀၃ ၂၄၆ ၄၄၉ - - -
၂၂ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၂/၂၀၁၇) ၁၀၂ ၁၅၈ ၂၆၀ ၁၀၂ ၁၅၈ ၂၆၀ - - -
၂၃ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၃/၂၀၁၈) ၁၉၂ ၂၆၇ ၄၅၉ ၁၉၂ ၂၆၇ ၄၅၉ - - -

မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာသင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ

စဉ် ပညာသင်နှစ် သင်တန်း
အမှတ်စဉ်
သင်တန်းဆင်းဦးရေ လုပ်ခွင်ဝင်ဦးရေ
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၂၀၀၄-၂၀၀၅ (၁/၂၀၀၄) ၅၀ ၁၄၈ ၁၉၈ ၅၀ ၁၄၈ ၁၉၈
၂၀၀၅-၂၀၀၆ (၂/၂၀၀၅) ၄၅ ၁၅၅ ၂၀၀ ၄၅ ၁၅၅ ၂၀၀
၂၀၀၆-၂၀၀၇ (၃/၂၀၀၆) ၇၃ ၁၇၂ ၁၄၅ ၇၃ ၁၇၂ ၁၄၅
၂၀၀၇-၂၀၀၈ (၄/၂၀၀၇) ၃၉ ၂၄၃ ၂၈၂ ၃၉ ၂၄၃ ၂၈၂
၂၀၀၈-၂၀၀၉ (၅/၂၀၀၈) ၃၂ ၂၂၃ ၂၅၅ ၃၂ ၂၂၃ ၂၅၅
၂၀၀၉-၂၀၁၀ (၆/၂၀၀၉) ၃၄ ၂၂၁ ၂၅၅ ၃၄ ၂၂၁ ၂၅၅
၂၀၁၀-၂၀၁၁ (၇/၂၀၀၂) ၂၄ ၂၅၃ ၂၇၇ ၂၄ ၂၅၃ ၂၇၇
၂၀၁၁-၂၀၁၂ (၈/၂၀၁၁) ၂၃ ၂၆၅ ၂၈၈ ၂၃ ၂၆၅ ၂၈၈
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၉/၂၀၁၂) ၄၀ ၈၃ ၁၂၃ ၄၀ ၈၃ ၁၂၃

မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ

စဉ် ပညာသင်နှစ် သင်တန်း
အမှတ်စဉ်
သင်တန်းဆင်းဦးရေ လုပ်ခွင်ဝင်ဦးရေ
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၁/၂၀၁၄) ၁၅၆ ၂၀၆ ၃၆၂ ၁၅၆ ၂၀၆ ၃၆၂
၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၂/၂၀၁၅) ၁၂၇ ၁၉၃ ၃၂၀ ၁၂၇ ၁၉၃ ၃၂၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၃/၂၀၁၆) ၁၄၅ ၁၈၉ ၃၃၄ ၁၄၅ ၁၈၉ ၃၃၄
၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၄/၂၀၁၇) ၁၆၀ ၁၆၅ ၃၂၅ ၁၆၀ ၁၆၅ ၃၂၅
၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၅/၂၀၁၈) ၁၃၆ ၃၉၇ ၅၃၃ ၁၃၆ ၃၉၇ ၅၅၃
၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆/၂၀၁၉) ၂၂၆ ၄၇၀ ၆၉၆ ၂၂၆ ၄၇၀ ၆၉၆