ဒေသဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း(စက်မှုလက်မှု၊အိမ်တွင်းမှု၊စိုက်ပျိုးရေး)ဌာန