မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်း
ဒေါ်အေးအေးမြင့်ကထိကမဟာဝိဇ္ဖာ(မြန်မာစာ)
ဒေါ်အေးအေးမော်ကထိကပညာရေးဘွဲ့
ဒေါ်မိုးသင်းသင်းသန့်ကထိကမဟာဝိဇ္ဇာ(မြန်မာစာ)
ဒေါ်ဝါဝါလှိုင်ဌေးလ/ထ ကထိကမဟာဝိဇ္ဇာ(မြန်မာမှု)
ဦးကျော်ကျော်နိုင်နည်းပြပညာရေးဘွဲ့